เว็บ เฉพาะ psu.ac.th
  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

รายงานการประชุม ค.บ.ม.สงขลานครินทร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ

ด้านแผน/พัฒนา

พระราชบัญญัติ ม.สงขลานครินทร์ พ.ศ.2522

ด้านวิจัย/บัณฑิตศึกษา

ทรัพยากรบุคคล/บริหารบุคคล

งบประมาณ

รายงานประจำปี


  งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี E-mail : hatyai-pr@psu.ac.th